Põhikiri

1.   ÜLDSÄTTED, EESMÄRK

1.1  Mittetulundusühingu nimi on EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS, lühend ERRS (edaspidi SELTS)

Inglise keeles: ESTONIAN FOLK DANCE AND FOLK MUSIC ASSOCIATION (lühend ERRS),

Saksa keeles: VOLKSTANZ- UND VOLKSMUSIKVERBAND ESTLAND (lühend ERRS)

1.2    SELTSI asukoht on  Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3    SELTSI majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.4    SELTS on asutatud tähtajatult.

1.5  SELTSI eesmärgiks on eesti rahvatantsu ja rahvamuusika igakülgne säilitamine ja edasiarendamine sealhulgas heategevuslike rahvatantsu ja rahvamuusika ürituste toetamine ja korraldamine.

1.6  SELTS on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isk, mis oma tegevuses juhindub käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

2    SELTSI-i TEGEVUSSUUNAD:

Oma eesmärkide saavutamiseks on SELTSI  tegevussuundadeks:

2.1    eesti rahvatantsijate ja rahvamuusikute esindamine;

2.2   oma liikmetele tegevuseks vajaliku informatsiooni, repertuaari ja vahendite kogumine ning vahendamine;

2.3   liikmete tegevuse igakülgne toetamine ja nende omavaheliste kontaktide edendamine;

2.4  koolituspäevade, seminaride, kursuste, võistutantsimiste ja võistumängimiste, ühisesinemiste ja üleriigiliste või piirkondlike rahvatantsu- ja rahvamuusikaürituste korraldamine, nendest osavõtu vahendamine, finantseerimise toetamine või eelloetletud tegevuseks vajaliku koostöö korraldamine teiste institutsioonidega;

2.5   rahvatantsu- ja rahvamuusikaalase rahvusvahelise koostöö edendamine;

2.6   preemiafondide asutamine;

2.7   koostöö edendamine kõigi eesti rahvatantsust ja/või rahvamuusikast huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii kodu- kui välismaal;

2.8   heategevuslike ürituste ettevalmistamine ja korraldamine.

3  SELTSI liikmeks vastuvõtmise, SELTSIST väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1  SELTSIL on liikmed ja auliikmed. SELTSIL võivad olla toetajaliikmed, kelle staatus määratakse juhatuse koosoleku otsusel.

3.2   SELTSI liikmeks ja toetajaliikmeks võib olla iga  füüsiline või juriidiline  isik, nii kodu- kui välismaal, kes soovib arendada  või toetada SELTSI põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust ja vastab käesoleva põhikirjaga kehtestatud nõuetele.

3.3    SELTSI füüsilisest isikust liikmeks võib olla isik:   

3.3.1   kes esindab ühte või mitut rahvatantsu- või rahvamuusika kollektiivi,

3.3.2   kes on või on olnud tantsu- või muusikakollektiivi juht;

3.3.3   kes aitab kaasa rahvatantsu või rahvamuusika edendamisele

3.4    SELTSI auliikme staatus on aunimetus tunnustuseks silmapaistvate teenete eest eesti rahvakultuuri või SELTSI ees. Auliikme nimetus on tähtajatu ja selle omistamise otsustab üldkogu. SELTSI auliige vabastatakse liikmemaksust.

3.5  Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus seaduse ja põhikirja alusel, samuti korraldab juhatus ka liikmete arvestust.

3.6  Liikmel on õigus avalduse alusel SELTSIST välja astuda. Omal soovil SELTSIST lahkujale ei tagastata liikmemaksu.

3.7  Liikmelisust SELTSIS  ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3.8  SELTSI liikmelisus on seotud igaaastase liikmemaksuga. Liikmemaksu suurused nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele kehtestab üldkogu. Täiendavalt võib üldkogu kehtestada makseid SELTSI erakorraliste kulude katteks.

3.9   SELTSI  liige arvatakse  välja tema surma korral või juriidilise isiku ühinemisel, jagunemisel või likvideerimisel.

3.10   SELTSI  liige võidakse SELTSIST välja arvata, kui ta:

3.10.1  ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu ja muid ettenähtud maksekohustusi

3.10.2   korduvalt rikub SELTSI põhikirja, kahjustab SELTSI tegevust või mainet olulisel määral

3.10.3   on esitanud SELTSI  vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine SELTSI liikmeks ei olnud õiguspärane

3.10.4   ei vasta enam põhikirjas kehtestatud nõuetele.

3.11   Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus.

3.12   Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata SELTSI üldkogule  seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkogu poolt.

4   LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1  SELTSI liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

4.2   SELTSI liikmel on õigus:

4.2.1  osaleda  SELTSI üldkogul;

4.2.2  valida ja olla valitud kõigisse SELTSI juhtorganitesse;

4.2.3   kasutada SELTSILE kuuluvat vara vastavalt kehtestatud korrale;

4.2.4   osaleda SELTSI üritustel ja projektides ning saada abi omaenda üritustele ja projektidele

4.2.5   saada teavet SELTSI kõigi tegevusvaldkondade kohta;

4.2.6   välja astuda ERRS-i liikmeskonnast, esitades selleks kirjaliku avalduse 2 kuud ette.

4.3   SELTSI liige on kohustatud:

4.3.1   täitma  põhikirjas ettenähtud kohustusi, üldkogu ja juhatuse otsuseid;

4.3.2   tasuma õigeaegselt juhtorganite poolt kehtestatud makseid ja liikmemaksu;

4.3.3    kasutama heaperemehelikult ja säästlikult SELTSI vara;

 4.3.4   osa võtma SELTSI tegevusest;

4.3.5   hoidma ja kaitsma SELTSI head mainet ning hoiduma tegudest, mis võiksid seltsi majanduslikult või moraalselt kahjustada;

4.3.6   teatama SELTSI juhatusele SELTSI liikmete arvestuse pidamiseks oma uued kontaktandmed hiljemalt 2 nädala jooksul pärast nende muutumist;

4.3.7   seltsist lahkumisel või väljaarvamisel likvideerima kõik võlgnevused.

5   SELTSI ÜLDKOOSOLEK

5.1   SELTSI kõrgeimaks organiks on SELTSI üldkoguks nimetatud üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Üldkogu aja, koha ja päevakorra peab juhatus teatama posti või elektronposti teel vähemalt kolm nädalat ette.

5.2  Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/5 SELTSI  liikmetest . Kui üldkogul ei osalenud nõutav arv SELTSI liikmeid, siis kutsub juhatus kokku uue üldkogu sama päevakorraga seitsme päeva jooksul. Uus üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust.

5.3   Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

5.3.1    Esindajaks võib olla ainult teine SELTSI liige;

5.3.2   Isikuvalimistel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli;

5.4    Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides SELTSI tegevust ja juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või muu organi pädevusse. Üldkogu ainupädevusse kuulub:

5.4.1   SELTSI põhikirja ja eesmärgi muutmine;

5.4.2    SELTSI jagunemine, ühinemine või tegevuse lõpetamine;

5.4.3   SELTSI esimehe, juhatuse ning kontrollorgani valimine ja nende volituste tähtaja otsustamine;

5.4.4   SELTSI eelarve, majandus- ja tegevusaruande kinnitamine;

5.4.5   SELTSI liikmemaksu ja muude maksete suuruse otsustamine;

5.4.6   Auliikme nimetuse omistamine.

6   SELTSI JUHATUS JA KONTROLLORGAN

6.1  SELTSI tegevust juhib juhatus, mille suurus on 3-7 liiget, kellest üks on SELTSI esimees. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis.

6.2   SELTSI juhatuse esimehe valib üldkogu.

6.3  SELTSI esindab õigustoimingutes juhatuse esimees üksinda ja teised juhatuse liikmed ainult kahekesi koos.

6.4   Juhatuse tegevust juhib SELTSI esimees.

6.5   SELTSI esimees:

6.5.1   tagab seltsi üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute otsuste elluviimise;

6.5.2   korraldab seltsi igapäevast asjaajamist;

6.5.3   kasutab ja käsutab seltsi vara  kooskõlas eelarvega.

6.6   Juhatuse pädevuses on:

6.6.1  pidada sidemeid valitsusasutustega;

6.6.2   moodustada vajadusel seltsi töö korraldamiseks komisjone ja töörühmi;

6.6.3   anda seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta;

6.6.4   liikmeks võtmine ja liikmest vabastamine ning väljaarvamine;

6.6.5   nimetada ametisse vastutav sekretär ja määrata tema palk.

6.7   Finantsmajandusliku töö korralduse ja seltsi varade otstarbeka kasutamise kontrolliks määrab üldkogu revisjonikomisjoni või audiitorkontrolli

7   SELTSI OSAKONNAD, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1   Kaks või enam rahvatantsu- või rahvamuusika kollektiivi esindavat SELTSI liiget võivad piirkondlikul või žanriliigilisel alusel moodustada SELTSI osakondi.

7.2    Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek.

7.3    Osakonna staatuse ja ülesanded kinnitab juhatus    

8   SELTSI VAHENDID

8.1   SELTSI vahendid moodustuvad:

8.1.1   liikmemaksudest;

8.1.2    nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest toetustest;

8.1.3   heategevusüritustelt saadud summadest ja SELTSI finantstuludest;

8.1.4    muudest tuludest ja laekumistest.

8.2   SELTSI omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik SELTSI eesmärgikohaseks tegevuseks ja pole vastuolus seadustega. SELTSI varasid võib kasutada üksnes SELTSI eesmärkidega seotud ülesannete lahendamiseks.

9    SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE.

9.1   SELTSI lõpetatamist, jagunemist vöi ühinemist

otsustaval üldkogu koosolekul peab osalema vähemalt 1/ 2 SELTSI liikmetest.

9.1.1   SELTSI likvideerijateks on juhatuse liikmed või

üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.2  SELTSI ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimuvad Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras ja tingimustel.

9.3 SELTSI lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Mittetulundusühingu EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTSI põhikiri on kinnitatud 10.detsembril 1988.a. asutamiskoosolekul ja muudetud üldkoosoleku otsusega 21.märtsil 1998.a. ;  21. novembril 2000.a.; 18. mail 2003.a. ja 31. märtsil 2007.a.Kalev Järvela

Juhatuse liige


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

Meeste tantsupidu 4 Venda tantsude õppeseminarid

 31. oktoobril ja 1. novembril 2020 Tallinnas ja Tartus

Loe veel VII Tallinna ja Harjumaa talvine tantsupäev "Kolmteist õnne keerutust"

 13. november 2020

Loe veel Tallinna Huvikeskus „Kullo“ Tantsuansambel Sõleke kutsub: DUUBELJUUBEL - Ene Jakobson 75 ja Sõleke 45

15. november 2020, Alexela Kontserdimaja

Loe veel Uute tantsude konkurss 2020

21. november 2020, Paide

Loe veel ERRSi üldkogu

 05. detsember 2020 

Võru IV talvine tantsupäev

5. detsembaer 2020, Võru keskväljakul

Loe veel Kalev Järvela 60. sünnipäeva tähistamine kontsertlavastusega "Sina jõuad kaugemale"

12. detsember 2020, Tallinnas Salme kultuurikeskuses

Loe veel Rahvatantsuansambel Tarvanpää juubelikontsert

1. mai 2021, Rakvere Teatris

Loe veel Tantsuansambel sõprus 75. juubelikontsert

 1. mail 2021 Alexela kontserdimajas

IV Kagu-Eesti tantsupidu

30. mai 2021, Põlva

Loe veel Pärnumaa tantsupidu 2021 Ükskord algab aega..

 30. mai 2021 kell 17:00 Lavassaare staadionil

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

Rahvatantsuansambel Kajakas 70.aastapäeva kontsert

24. aprill 2021, Pärnu

Loe veel Meeste tantsupidu 4 Venda

05.-06. juuni 2021, Rakvere

Loe veel III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021

Loe veel II Seto Tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ`

26. juuni 2021, Värska

Loe veel VI Eestimaa võimlemispidu "Kingitus"

4. juuli 2021 Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil

Loe veel Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu 70!

9. ja 10. juuli 2021

Loe veel Tantsuansambel Lee 40. juubelikontsert "Ainuke aeg"

 10. juuli 2021 Prangli saarel

Loe veel Tantsulavastus "Õnneotsija"

10.-11. juuli 2021, Võrumaa

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 77. aastapäeva kontsert

19. märts 2022 ERM

Loe veel Tartumaa tantsupidu “Päev Emajõel”

05. juuni 2022, Tartu

Loe veel XIII noorte laulu- ja tantsupidu

1.-3. juuli 2022