Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

ERRS on täiendanud tunnustamise korda, millega on lisandunud uued kategooriaid Aktiivne Noor, Rühma Hing ning Pronksmärk. Nimetatud märke saab tellida alates 1. juulist 2015 ning siis lisame ka illustreerivad pildid.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tunnustamise kord

1. Üldosa

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (edaspidi ERRS) tunnustamise kord reguleerib rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonnas tegutsejate tunnustamist ning kandidaatide esitamist ja valikut.

2. ERRS tunnustused

2.1. ERRS tunnustab märgiga ja/või tänukirjaga valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid tegevusi, sündmusi ning algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2.2. Ettepanekuid ERRSi märgi või tänukirjaga tunnustamiseks on õigus teha aastaringselt kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Tunnustamiseks tuleb esitada ERRSile põhjendatud taotlus:
- tänukirja taotlemisel kaks nädalat enne sündmuse toimumist;
- märgi taotlemisel üks kuu enne sündmuse toimumist.


2.3. Tänukiri ja aukiri

Tänukirjaga tänatakse, tunnustatakse või õnnitletakse ERRSi liikmeid, valdkonna spetsialiste, kollektiive, juhendajaid, koostööpartnereid ja tantsijaid/pillimehi juubelite, erinevate sündmuste ning saavutuste puhul. Tänukirjaga tunnustatakse ka kõiki staaži-, hõbe- ja kuldmärkide saajaid.

Aukirjaga tunnustatakse kõiki auliikmeid ning aumärgi saajaid.

2.4. ERRSi märgid

Aktiivne noor – rohelise parmupilliga märk, millega tunnustatakse laste- ja noortekollektiivide silmapaistvaid ja aktiivseid liikmeid.


 

 

 

Rühma hing – punase parmupilliga märk, millega tunnustatakse täiskasvanute kollektiivide liikmeid, kes on andnud olulise panuse rühma tegevusse. 

 

Staažimärk – tunnustatakse pikaajaliselt kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud ning valdkonda panustanud liikmeid:

- Sinise parmupilliga märk - tunnustatakse 20 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.


 

 

 

- Musta parmupilliga märk - tunnustatakse 30 aastat kollektiivis tegutsenud ja oma tegevusega silma paistnud liiget.


 

 

 

Märgid Aktiivne noor, Rühma hing ja Staažimärk antakse välja taotluse alusel. Nimetatud märkide valmistamise kulud kannab taotleja. Ühe märgi hind on 15€.

 

 


Pronksmärgiga tunnustatakse aktiivseid juhendajaid, kes on hingega pühendunud oma tööle.

 

 

 

Hõbemärgiga tunnustatakse oma tegevusega maakondlikul tasandil silma paistnud tublisid ja töökaid juhendajaid. Hõbemärgi taotlusi menetleb ning kinnitab ERRS.


 

 

 

Kuldmärgiga tunnustatakse kauaaegselt ning laiahaardeliselt rahvatantsu- ja rahvamuusika maastikul tegutsenud tähelepanuväärseid inimesi, kes on silma paistnud riiklikul tasandil. Kuldmärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus.

 

 

 

Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes oma tähelepanuväärse tööga rahvatantsu, rahvamuusika või pärimuskultuuri maastikul paistavad silma üleriigilisel tasemel. Aumärgi taotlusi menetleb ja kinnitab ERRSi juhatus. 

 

3. ERRS aastatunnustused

3.1. ERRSi aastatunnustuste saajate valimiseks kuulutakse iga aasta 1. oktoobril välja konkurss. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 1. november. Ettepanekuid tunnustamiseks on õigus teha kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel
Tunnustuse saajad avalikustatakse ERRSi aastapäevaüritusel.

3.2. Tunnustamise kategooriad:
- Aasta tantsujuht;
- Aasta kollektiiv;
- Aasta rahvamuusik;
- Aasta sõber;
- Aasta looja;
- Aasta korraldaja;
- Aasta koolitaja;
- Aasta sündmus;
- Pikaajaline panus valdkonna arengusse

3.3. Üleriigilise tasandi tunnustamise kandidaate hindab ja menetleb ERRSi juhatus. Juhatusel on õigus vajaduse korral moodustada kandidaatide hindamiseks komisjon.

3.4. ERRSi juhatus jätab endale õiguse sõltuvalt aasta jooksul toimunud sündmustest ning esitatud kandidaatide nimekirjast jätta mõnes kategoorias tunnustamine välja andmata või lisaks anda välja tunnustusi loetletud kategooriate väliselt.


4. ERRSi auliikmed

4.1. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kõrgeimaks tunnustuseks on ERRS auliikmeks valimine. ERRSi auliikmeteks võib olla füüsiline isik, kes oma aktiivse tegevusega on kaasa aidanud seltsi eesmärkide saavutamisele ning kes omab seltsi arengus ja tegevuses olulist kohta ja tähendust.

4.2. Auliikmeks võib olla ERRS liige või isik, kes ei ole küll seltsi liige, kuid kes oma tegevusega on andnud olulise panuse seltsi eesmärkide saavutamisel.

4.3. Isik, kes ei ole seltsi liige, kuid valiti auliikmeks, ei omanda auliikmeks valimisega seltsi liikme õigusi ega kohustusi, välja arvatud õigus võtta hääleõiguseta osa seltsi üldkogust.

4.4. Auliige valitakse vastavalt seltsi liikme(te) või juhatuse poolt esitatud kirjalikule ettepanekule.

4.5. ERRS auliikme valimise otsustab ERRS üldkogu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

4.6. ERRS auliikme nimetusega kaasneb tunnistus, mis kinnitab ERRS üldkogu otsust auliikmeks valimise kohta.

4.7. ERRSi liikmete hulka kuuluv auliige on vabastatud liikmemaksust.

4.8. Auliikme tunnustus antakse kätte auliikme enda jaoks olulisel sündusel/üritusel.


5.    Rakendamine


Käesolev kord jõustub ERRSi juhatuse otsusega 22.05.2015.a.

 


Kuupäevaga   seotud sündmused:Olulisemad sündmused:

TTÜ tantsuansambli Kuljus 70. juubelikontsert

19. oktoober 2019, Põlva Kultuurikeskus

TTÜ tantsuansambli Kuljus 70. juubelikontsert

20. oktoober 2019, Kohtla-Järve Kultuurikeskus

Uute lõõtspillilugude konkurss Ummamuudu lugu

26. oktoober 2019, Võru Kannel

TTÜ tantsuansambli Kuljus 70. juubelikontsert

02. november 2019, Alexela Kontserdimaja

Uute Naistetantsude Konkurss

09. november 2019, Jõgeva

Loe veel Viljandi naisrühm LEOLA 40. juubelikontsert

16. november 2019, Sakala Keskus

Rahvatantsuselts Pääsuke 40 juubel

23. november 2019, Alexela kontserdimaja

Loe veel Rahvatantsuansamblite Liidu kontsert

23.-24. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimine

30. november 2019

Loe veel Ilma Adamsoni juubelile pühendatud kontsert

01. detsember 2019, Alexela Kontserdimaja

ERRSi aastapäevakontsert ja aastatunnustuste üleandmine

07. detsember 2019, Mustamäe Kultuurikeskus Kaja

Loe veel III Võru talvine tantsupäev

07. detsember 2019, Võru

A. Raudkatsi tantsude võistutantsimise festival

14.-15. veebruar 2020

Loe veel TÜ Rahvakunstiansambli 75. aastapäeva juubelikontsert

14. märts 2020, Tartu

Loe veel XII Eesti naisrühmade ja III Eesti neiduderühmade võistutantsimine

25.-26. aprill 2020, Harku vald, Harjumaa

Loe veel Tantsuansambel Tuisuline 70. aastapäeva kontsert

10. aprill 2021, Tallinn

III Eesti Naiste Tantsupidu

13. juuni 2021